PREZENTARE
Baze sportive
Regulament de organizare si functionare
CONDUCERE
SECTII SPORTIVE
Sectii sportive
Cei mai buni sportivi ai anului 2004
ALBUM FOTO
Site realizat de AVANSOFT
 

CAPITOLUL I - DISPOZITII GENERALE

Art.1. CLUBUL SPORTIV "CHIMIA" RM.VALCEA functioneaza in subordinea Agentiei Nationale pentru Sport, este persoana juridica, infiintat ca institutie publica.

Art.2. CLUBUL SPORTIV "CHIMIA" RM.VALCEA isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu prezentul regulament.

Art.3. CLUBUL SPORTIV "CHIMIA" RM.VALCEA se organizeaza si functioneaza dupa regulament de organizare si functionare propriu, aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport Bucuresti.

Art.4.(1)

•  Denumirea: Clubul Sportiv "CHIMIA" Rm.Valcea

•  Sediul: Ramnicu Valcea, str. N.Balcescu, nr.24, judetul Valcea

•  Culorile clubului sunt: alb-albastru

Insemnele pot fi: sigla, fanion, insigna etc.

(2) Schimbarea denumirii CLUBULUI SPORTIV "CHIMIA" RM.VALCEA se face numai de catre Agentia Nationala pentru Sport Bucuresti.

Art.5. CLUBUL SPORTIV "CHIMIA" RM.VALCEA este club finantat din alocatii bugetare si venituri extrabugetare, in conditiile legii.

CAPITOLUL II - Scopul si obiectul de activitate

Art.6. CLUBUL SPORTIV "CHIMIA" RM.VALCEA este infiintat in conditiile legii, in scopul organizarii si administrarii unei activitati sportive.

Art.7. (1) Obiectul de activitate al CLUBULUI SPORTIV "CHIMIA" RM.VALCEA este:

•  performanta, selectia, pregatirea si participarea la competitii interne si internationale;

•  promovarea spiritului de fair-play, combaterea si prevenirea violentei si dopajului in activitatea proprie;

•  promovarea uneia sau mai multor discipline sportive;

•  administrarea bazei sportive proprii

•  organizarea de competitii sportive in conformitate cu statutele sau regulamentele federatiilor sportive nationale;

(2) CLUBUL SPORTIV "CHIMIA" RM.VALCEA poate desfasura si alte activitati in vederea realizarii scopului si obiectului de activitate, in conditiile legii.

Art.8. CLUBUL SPORTIV "CHIMIA" RM.VALCEA promoveaza, cu prioritate, disciplinele, ramurile si probele sportive cuprinse in programul jocurilor olimpice.

CAPITOLUL III - Structura organizatorica CLUBULUI SPORTIV "CHIMIA" RM.VALCEA

Art.9. Structura organizatorica CLUBULUI SPORTIV "CHIMIA" RM. VALCEA este prevazuta in anexa la Regulamentul de organizare si functionare propriu.

Art.10. Statul de functii al CLUBULUI SPORTIV "CHIMIA" RM.VALCEA se aproba annual prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport Bucuresti.

Art.11. (1) CLUBUL SPORTIV "CHIMIA" RM.VALCEA are in structura sectii pe ramuri de sport.

(2) Sectiile pe ramuri de sport sunt subunitati prin care se realizeaza selectia, pregatirea si participarea in competitii.

(3) Sectiile pe ramura din cadrul Clubului Sportiv "CHIMIA" Rm.Valcea sunt: Atletism, Box, Karate, Judo, Haltere, Handbal, Tenis de masa, Sah (activ si prin corespondenta), Radio, Volei, Fotbal, Tenis.

Art.12. CLUBUL SPORTIV "CHIMIA" RM.VALCEA are obligatia de a se afilia la federatiile sportive nationale corespunzatoare sectiilor pe ramura de sport proprii si, dupa caz, la asociatiile judetene pe ramura de sport.

Art.13. Infiintarea unei sectii pe ramura de sport se poate face prin ordin al ministrului tineretului si sportului, astfel:

•  La solicitarea CLUBULUI SPORTIV "CHIMIA" RM.VALCEA cu avizul DIRECTIEI JUDET ENE PENTRU TINERET SI SPORT VALCEA.

•  La propunerea DIRECTIEI JUDET ENE PENTRU TINERET SI SPORT VALCEA.

•  La propunerea federatiilor sportive nationale de specialitate.

•  La propunerea directiei de specialitate din cadrul Agentiei Nationale pentru Sport.

Art.14. (1) Desfiintarea unei sectii pe ramura de sport din cadrul CLUBULUI SPORTIV "CHIMIA" RM.VALCEA se poate face numai prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport, astfel:

•  La solicitarea CLUBULUI SPORTIV "CHIMIA" RM.VALCEA cu avizul DIRECTIEI JUDET ENE PENTRU TINERET SI SPORT VALCEA.

•  La propunerea DIRECTIEI JUDET ENE PENTRU TINERET SI SPORT VALCEA

•  La propunerea directiei de specialitate din cadrul Agentiei Nationale pentru Sport

(2) In cazul desfiintarii unei sectii pe ramura de sport, CLUBUL SPORTIV "CHIMIA" RM.VALCEA are obligatia de a intreprinde demersurile necesare pentru radierea din evidentele federatiilor sportive nationale de specialitate, conform procedurii stabilite prin statutul acestora si, dupa caz, de la asociatiile judetene pe ramuri de sport la care s-au afiliat.

CAPITOLUL IV - CONDUCEREA CLUBULUI SPORTIV "CHIMIA" RM.VALCEA

Art.15. Activitatea CLUBULUI SPORTIV "CHIMIA" RM.VALCEA este condusa de un director general, numit prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport Bucuresti, in baza rezultatelor concursului organizat conform prevederilor legale in vigoare.

Art.16. (1) Directorul general are in principal urmatoarele atributii:

•  Organizeaza si conduce activitatea clubului si raspunde de indeplinirea obiectivelor stabilite.

•  Aproba Regulamentul de ordine interioara al clubului si asigura respectarea de catre personalul salariat.

•  Reprezinta personal sau prin delegat, clubul in relatiile cu organisme;e sportive interne si/sau internationale, cu celelalte institutii publice sau private, organe jurisdictionale, organizatii sau agenti economici, precum si cu persoanele fizice si juridice romane si straine.

•  Elaboreaza programele de dezvoltare pe termen mediu si scurt ale clubului, in concordanta cu Strategia nationala de dezvoltare a activitatii sportive.

•  Negociaza si semneaza contracte si alte acte juridice de angajare a clubului.

•  Coordoneaza si controleaza activitatea desfasurata in cadrul sectiilor pe ramura de sport din cadrul clubului, precum si a antrenorilor in vederea realizarii scopului si obiectului de activitate ale clubului.

•  Asigura aplicarea si respectarea dispozitiilor legale in vigoare.

•  In calitate de ordonator tertiar de credite indeplineste atributiile ce ii revin, conform dispozitiilor legale in vigoare si raspunde potrivit legii de:

•  realizarea veniturilor;

•  folosirea cu eficienta si eficacitate a sumelor primite de la bugetul de stat;

•  integritatea bunurilor incredintate clubului;

•  organizare si tinerea la zi a contabilitatii;

•  prezentarea la termen a darilor de seama contabile asupra executiei bugetare;

•  Stabileste si deleaga atributii pe trepte ierarhice si functii avand in vedere prezentul Regulament cadru, Regulamentul de organizare si functionare propriu si structura organizatorica.

•  Raspunde, potrivit reglementarilor legale in vigoare, de incadrarea personalului salariat din subordine.

•  Organizeaza controlul indeplinirii sarcinilor de catre personalul din subordine si urmareste aplicarea masurilor pe care le dispune.

•  Aplica, in conditiile legii, sanctiuni disciplinare salariatilor, in cazul savarsirii de abateri disciplinare si dispune repararea prejudiciilor produse.

• Aproba planurile de pregatire prezentate de antrenorii clubului.

•  Analizeaza periodic, impreuna cu antrenorii, stadiul indeplinirii obiectivelor stabilite si rezultatele realizate de sportivii legitimati la club.

•  Aproba calendarul competitional intern si international al clubului si urmareste derularea acestuia.

•  Urmareste pregatirea si participarea sportivilor la competitiile prevazute in calendarul competitional intern si international al clubului, precum si organizarea competitiilor proprii si actiunilor de selectie.

•  Participa la principalele competitii interne si internationale ale clubului.

•  Stabileste pentru fiecare antrenor, prin fisa postului, numarul de grupe de sportivi, pe niveluri valorice si numarul minim de sportivi legitimati sau nelegitimati cuprinsi in pregatire.

•  Asigura constituirea si actualizare permanenta a fondului documentar si a bancii de date ale clubului, respectiv:

•  acte normative in vigoare privind activitatea sportiva;

•  regulamentul de organizare si functionare propriu;

•  regulamentul de ordine interioara;

•  ordinele ministrului tineretului si sportului repartizate clubului;

•  statutele si regulamentele federatiilor sportive la care clubul este afiliat;

•  programele de dezvoltare pe termen mediu si scurt al clubului;

•  evidenta sportivilor legitimati si clasificati pe ramuri de sport;

•  rezultatele obtinute de sportivi in competitiile interne si internationale.

•  Dispune masuri pentru promovarea spiritului de fair-play si pentru combaterea si prevenirea violentei si dopajului in activitatea clubului.

•  Asigura si raspunde de integritatea, intretinerea si functionarea in conditii optime a bazei materiale sportive din patrimoniul clubului.

•  Orice alte atributii, cu exceptia celor, date potrivit reglementarilor legale, in competenta altor organe.

(2) Fisa postului pentru director se intocmeste de Agentia Nationala pentru Sport Bucuresti.

(3) Directorul general al CLUBULUI SPORTIV "CHIMIA" RM.VALCEA este ordonator tertier de credite.

Art.17. (1) Directorul general asigura realizarea activitatii curente a clubului, in limita atributiilor conferite de director, fata de care este direct subordonat.

(2) Directorul adjunct general este numit prin decizia directorului general, in baza rezultatelor concursului organizat conform prevederilor legale in vigoare.

(3) Din comisia de examinare constituita pentru concursul de ocupare a postului de director general adjunct al CLUBULUI SPORTIV "CHIMIA" RM.VALCEA face parte in mod obligatoriu, un reprezentant al Agentiei Nationale pentru Sport si directorul DIRECTIEI PENTRU TINERET SI SPORT VALCEA.

Art.18. (1)Directorul general adjunct al CLUBULUI SPORTIV "CHIMIA" RM.VALCEA indeplineste atributiile delegate de directorul general precum si cele stabilite prin fisa postului si dispozitiile legale in vigoare.

(2) Directorul general adjunct este inlocuitorul de drept al directorului general in situatia absentei acestuia sau a vacantarii postului de director general pana la organizarea concursului, potrivit legii.

Art.19. (1) Pe langa director general functioneaza ca organ consultativ, Consiliul clubului.

(2) Componenta, organizarea si functionarea Consiliului clubului se stabilesc prin decizie scrisa a directorului general.

(3) Din Consiliul clubului face parte in mod obligatoriu, directorul Directiei pentru Tineret si Sport a Judetului Valcea.

Art.20. (1) Contabilul sef este numit prin decizie a directorului, in baza rezultatelor concursului organizat potrivit prevederilor legale in vigoare si cu avizul Directiei generale economice din cadrul Agentiei Nationale pentru Sport.

(2) Din comisia de examinare, constituita pentru concursul de ocupare a postului de contabil sef al CLUBULUI SPORTIV "CHIMIA" RM.VALCEA face parte in mod obligatoriu, un reprezentant desemnat de Directia generala economica din cadrul Agentiei Nationale pentru Sport.

CAPITOLUL V - Patrimoniul

Art.21. (1) Patrimoniul CLUBULUI SPORTIV "CHIMIA" RM.VALCEA este alcatuit din totalitatea drepturilor si obligatiilor acestora.

(2) Patrimoniul CLUBULUI SPORTIV "CHIMIA" RM.VALCEA se stabileste anual, pe baza bilantului contabil incheiat la 31 decembrie.

Art.22. (1) CLUBUL SPORTIV "CHIMIA" RM.VALCEA administreaza, cu diligenta unui bun proprietar, bunurile aflate in patrimoniu, in conditiile legii.

(2) Bunurile se evidentiaza distinct in patrimoniul CLUBULUI SPORTIV "CHIMIA" RM.VALCEA.

Art.23. In exercitarea drepturilor lui, CLUBUL SPORTIV "CHIMIA" RM. VALCEA administreaza bunurile aflate in patrimoniu, in vederea realizarii scopului si obiectului de activitate.

Art.24. CLUBUL SPORTIV "CHIMIA" RM.VALCEA administreaza baza materiala pentru activitatea sportiva aflata in patrimoniul Agentiei Nationale pentru Sport.

Art.25. CLUBUL SPORTIV "CHIMIA" RM.VALCEA nu poate schimba destinatia, sau desfiinta baze sportive apartinand domeniului public sau privat al statului, fara aprobarea Agentiei Nationale pentru Sport si fara garantia construirii altor baze sportive similare.

Art.26. Patrimoniul CLUBULUI SPORTIV "CHIMIA" RM.VALCEA poate fi modificat conform prevederilor legale.

CAPITOLUL VI - Finantarea activitatii clubului

Art.27. Veniturile, indiferent de sursa si cheltuielile de orice natura ale CLUBULUI SPORTIV "CHIMIA" RM.VALCEA sunt cuprinse in bugetul anual propriu.

Art.28. (1) Administrarea bugetului annual de venituri si cheltuieli ale CLUBULUI SPORTIV "CHIMIA" RM.VALCEA se face in conditiile prevazute de normele privind finantele publice, pentru alocatiile de la bugetul de stat acordate de Agentia Nationala pentru Sport, precum si pentru veniturile proprii ale acestora.

(2) Bugetul annual al CLUBULUI SPORTIV "CHIMIA" RM.VALCEA cuprinde la partea de venituri:

•  venituri proprii

•  alocatii de la bugetul de stat, acordate de Agentia Nationala pentru Sport.

•  Alte surse, in conditiile legii

(3) Bugetul anual al CLUBULUI SPORTIV "CHIMIA" RM.VALCEA se aproba de catre Agentia Nationala pentru Sport.

(4) Soldurile anuale rezultate din executia bugetara a CLUBULUI SPORTIV "CHIMIA" RM.VALCEA se reporteaza in anul urmator.

Art.29. Veniturile obtinute din activitate se gestioneaza si se utilizeaza la nivelul CLUBULUI SPORTIV "CHIMIA" RM.VALCEA, pentru realizarea scopului si obiectului de activitate, fara varsaminte la bugetul de stat si fara afectarea alocatiilor de la bugetul de stat.

Art.30. Sursele de finantare ale CLUBULUI SPORTIV "CHIMIA" RM.VALCEA provin din:

•  alocatiile de la bugetul de stat acordate de Agentia Nationala pentru Sport.

•  alocatiile de la bugetul local

•  venituri din activitati economice realizate in legatura directa cu scopul si obiectul de activitate ale acestora.

•  sume obtinute din transferurile sportivilor

•  cotizatii sau contributii banesti sau in natura ale simpatizantilor

•  donatii si sume sau bunuri primite prin sponsorizari

•  venituri obtinute din reclama si publicitate

•  venituri pentru care se datoreaza impozite pe spectacole

•  venituri obtinute din valorificarea bunurilor aflate in patrimoniul clubului

•  indemnizatii obtinute din participarea la competitiile si demonstratiile sportive

•  sume ramase din exercitiu financiar precedent

•  alte venituri in conditiile legii

CAPITOLUL VII - Dispozitii finale

Art.31. Agentia Nationala pentru Sport exercita supravegherea si controlul asupra CLUBULUI SPORTIV "CHIMIA" RM.VALCEA.

Art.32. (1) CLUBUL SPORTIV "CHIMIA" RM.VALCEA este supus inregistrarii in Registrul sportiv.

(2) Ca urmare a inregistrarii in Registrul sportiv, CLUBUL SPORTIV "CHIMIA" RM.VALCEA primeste numar de identificare si certificat de identitate sportiva.

Art.33. (1) CLUBUL SPORTIV "CHIMIA" RM.VALCEA detine exclusivitatea:

•  dreptului asupra imaginii de grup sau individuale, statica si in miscare a sportivilor lor, in echipamentul de concurs si de reprezentare, cand participa la competitii in numele clubului.

•  dreptul de folosinta asupra siglei/emblemei proprii.

•  drepturile de reclama, publicitate si de televiziune la competitiile pe care le organizeaza sau la care participa dupa caz.

(2) Drepturile mentionate la aliniatul (1) pot fi cesionate de CLUBUL SPORTIV "CHIMIA" RM.VALCEA, in conditiile legii.

 

© 2005 - 2018 Clubul Sportiv CHIMIA. TOATE DREPTURILE REZERVATE. WEBDESIGN: AVANSOFT SRL